Regulamentul promoției “Pizza Corleone gratis” organizata de
SC PIZZERIA DON CORLEONE SRL (perioada: nelimitat)

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Racoritoare gratis” (denumita in continuare „Promotia”), este S.C. Pizzeria Don Corleone S.R.L. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, jud. Ilfov, loc. Berceni, Str. Apusului nr. 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23 /3252 /2011, cod unic de inmatriculare RO 29449858
1.2. Promotia se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) redactat in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.3. Prin participarea la acesta Promotie, se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Promotiei

2.1. Promotia este organizata pe teritoriul Romaniei, la punctul de lucru de la adresa Ilfov, loc. Berceni, Str. Apusului nr. 2 si online, pe pagina www.doncorleoneberceni.ro  pe o perioada nelimitată, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 3 – Regulamentul oficial al Promotiei

3.1. Regulamentul oficial al Promotiei este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a promotiei, in format electronic, prin accesarea website-ului www.doncorleoneberceni.ro.
3.2. Potrivit liberei decizii a OrganizatoruluiPromotia poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa oricand Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe oricand desfasurarea Promotiei, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor. Orice modificari / completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public si care vor intra in vigoare prin publicarea pe website-ul www.doncorleoneberceni.ro.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie persoanele fizice („Participantii”), cetateni romani cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. Inscrierea in vederea participarii la Promotie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
4.2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:
– angajatii companiei S.C. Pizzeria Don Corleone S.R.L.
– angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
– Persoane fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea Promotiei.
De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie.
4.3. Nu exista limita minima sau maxima impusa de participari individuale la campanie.

Art. 5 – Modalitatea de acordare a promotiei:

5.1. La 5 pizza mici ( 30 cm ) comandate ai GRATUIT o pizza mica Corleone;
5.2. La 5 pizza mari ( 30 cm ) comandate ai GRATUIT o pizza mare Corleone;
5.3. Promotia este valabila doar pentru comenzile livrate la domiciliu și nu este valabilă pentru pizza Margherita

Art.6 Incetarea promotiei:

6.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment neprevazut ce constituie forta majora, conform legislatiei in vigoare. In functie de situatia economica, organizatorul promotiei isi rezerva dreptul de a intrerupe sau modifica regulamentul promotiei unilateral si are obligatia de a face publica intreruperea/modificarea pe www.doncorleoneberceni.ro cu 24 de ore inainte.

Art. 7 – Prelucrarea datelor personale

7.1. In cadrul prezentei promotii nu vor fi prelucrate si colectate date personale.

Art. 8 – Litigii

8.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din judetul  Ilfov.

Art. 9 – Alte Clauze

9.1. Deciziile Organizatorului privind promotia sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor
9.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Promotiei.

TOP